Major Customers

 • China Steel
 • Tung Mung
 • Ta Chen
 • Yeun Chyang
 • Yeou Yih
 • Yieh Hsing
 • Yieh Phui
 • Yieh United Steel
 • Tang Eng
 • SYSCO
 • Kao Hsing Chang
 • Chia I
 • Chia Ta
 • Taiwan Galvanizing
 • I-Hong
 • Steel Guard
 • Henceforth Shin
 • Pro-Shire
 • Lih Kang
 • Sun Yen
 • Meng Yea
 • Wu-Guor
 • KTL
 • DAMA
 • Walsin Lihwa
 • PEWC
 • Hua Eng
 • Tong Hong
 • S&T
 • 1st Copper & Iron
 • Yuang Hsian
 • Huei Cherng
 • Kao Hsing
 • Oriental Happy
 • Orient Channel